yaelederer@gmail.com
טלפון:       054-5657981

שכונת הדרים,     כפר סבא​